Voor cliënten & patiënten

Wat is hartrevalidatie?

Hartrevalidatie bestaat uit vier belangrijke onderdelen. U krijgt lichamelijke training om uw conditie weer op te bouwen; begeleiding om een ongezonde leefstijl te veranderen (zoals stoppen met roken); psychische hulp als u door de hartproblemen angstig of somber bent geworden; en -sociale ondersteuning, bijvoorbeeld om snel weer aan het werk te kunnen of dagelijkse bezigheden op te pakken.

Voor wie is hartrevalidatie bedoeld?

De revalidatie is er vooral voor patiënten die recent een hartinfarct, een openhartoperatie (zoals een bypass- of hartklepoperatie), een dotter- of stentbehandeling, of een ablatie hebben ondergaan of bijvoorbeeld nadat een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD) is geplaatst. Soms wordt hartrevalidatie ook aangeraden bij een chronisch hartprobleem als angina pectoris (pijn op de borst), een ritmestoornis of hartfalen.

Heeft hartrevalidatie zin als het infarct al een tijdje geleden was?

Dat hangt ervan af. In het algemeen wordt aangehouden dat het tot een half jaar na een acuut probleem zinvol is om met hartrevalidatie te beginnen. Zijn de hartklachten van langer geleden, dan kun u met de cardioloog bespreken of u alsnog baat kunt hebben bij deelname. De cardioloog moet u namelijk doorverwijzen. Dit geldt ook voor patiënten met chronische hartklachten, bijvoorbeeld een hartritmestoornis.

Heb ik echt iets aan hartrevalidatie?

Jazeker. Als mensen met ernstige hartklachten na hun behandeling een hartrevalidatieprogramma volgen, hebben ze 50 procent minder kans om opnieuw in het ziekenhuis te belanden en tot 35 procent minder kans om aan hartproblemen te overlijden. Hartrevalidatie vermindert dus het risico dat er nieuwe problemen ontstaan. Maar het belangrijkste vinden veel patiënten dat ze weer vertrouwen in hun lichaam krijgen. Ze voelen zich vitaler en vrijer en kunnen zonder (veel) belemmeringen deelnemen aan het gewone leven. Voor mensen met een baan betekent het bovendien: sneller terug aan het werk.

Waarom doet nog maar één op de drie hartpatiënten mee?

Voor hartrevalidatie is een verwijzing van de specialist nodig. Helaas denken cardiologen er vaak niet aan. Mogelijk komt dit doordat zij focussen op het oplossen van het acute probleem (zoals een verstopte kransslagader) en minder bezig zijn met het voorkomen van toekomstige klachten. En dan is er nog het geld. Door de bezuinigingen in de gezondheidszorg hebben ziekenhuizen vaak simpelweg onvoldoende budget om alle hartpatiënten die dat nodig hebben een revalidatieplek aan te bieden.

Waarom wordt hartrevalidatie niet altijd aangeboden door de cardioloog?

Helaas klopt het dat vaak ‘vergeten’ wordt om hartrevalidatie aan te bieden. Het is daarom belangrijk dat patiënten zelf om een verwijzing vragen. Maar omdat velen een verkeerd beeld hebben van wat hartrevalidatie inhoudt en oplevert ("Het is alleen maar fitness" of "Op mijn leeftijd heeft dat toch geen zin meer"), doen ze dat nu lang niet allemaal.

Heb ik ‘recht’ op hartrevalidatie?

Ja. Als patiënt heb u er recht op. Biedt het ziekenhuis geen programma aan, vraag de cardioloog dan om een verwijzing naar ons. Ook u huisarts kan u naar ons doorverwijzen.

Een hartkwaal is lichamelijk. Waarom is ook psychische hulp nodig?

Driekwart van de mensen die een ernstig hartprobleem heeft (gehad), krijgt last van sombere of angstige gevoelens. Deze psychische klachten kunnen zich nog tot een jaar na dato ontwikkelen. Bij een derde zijn de klachten zo ernstig dat er sprake is van een depressieve stoornis. Vaak doen psychische problemen zich pas voor als iemand allang weer thuis of aan het werk is. Zorgverleners doen zulke klachten vaak in eerste instantie af als vermoeidheid of als een bijwerking van medicijnen. Hulp nodig? Dat hoeft niet per se via de cardioloog, het kan ook via de huisarts.

Moet revalideren per se in een groep?

Uit onderzoek blijkt dat patiënten er meer voordeel van hebben als ze samen met andere patiënten revalideren. U kunt dan ervaringen uitwisselen en elkaar steunen. Bovendien leert u van elkaar en in het HCN zijn de groepen beperkt tot maar 4 á 5 personen. Maar als u individuele hulp of begeleiding prettiger vindt, is dat bij ons ook mogelijk.

Wat is Hartrevalidatie Centra Nederland (HCN)?

Hartrevalidatie Centra Nederland (HCN) is een franchise-organisatie waarin zelfstandige praktijken werken volgens het protocol van HartKliniek Nederland en waar hartrevalidatie multidisciplinair wordt verleend. Een cardioloog van HartKliniek Nederland maakt daarbij ook deel uit van het multidiciplinair team.

Wie kan revalideren bij Hartrevalidatie Centra Nederland?

Bij ons kan iedereen terecht die wil hartrevalideren, ook als u geen patiënt bent bij HartKliniek Nederland. Met een geldige verwijzing van uw huisarts of (ziekenhuis)cardioloog heeft u geen extra kosten en wordt alles betaald door uw zorgverzekeraar. Komt u zelf ('op eigen houtje') zonder medische indicatie of bent u niet verzekerd, ook dan kunt u bij ons terecht. In dit geval betaalt u wel zelf alle kosten.

Welke patiënten verdienen voorrang?

Niemand heeft meer voorrang dan een ander. Op basis van de door ons ontvangen gegevens, tijdstip van aanmelding én urgentie nodigen wij u uit in onze kliniek. In het algemeen hebben onze vestigingen géén wachtlijst en kunt u al snel starten.

Kunnen ook kinderen naar Hartrevalidatie Centra Nederland?

Neen, wij behandelen alleen volwassenen vanaf 17 jaar.

Worden alle kosten in Hartrevalidatie Centra Nederland vergoed?

Ja. De behandelingen in alle met ons samenwerkende fysiotherapie-praktijken worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed, net zoals in het ziekenhuis. Met een verwijsbrief van uw huisarts of (ziekenhuis)cardioloog heeft u recht op vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt ons het landelijk marktconforme tarief. U hoeft zelf niets bij te betalen. Net zoals in het ziekenhuis wordt bij ons ook uw eigen risico aangesproken. Dat geldt voor het verplicht eigen risico en voor het vrijwillig eigen risico.

Wat houdt het eigen risico in?

Indien u naar ons toe bent verwezen door uw huisarts betaalt u, net zoals in het ziekenhuis, gedurende de gehele behandeling jaarlijks eenmalig uw verplicht eigen risico en een eventueel vrijwillig eigen risico. Per 1 januari 2017 is het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering door de overheid vastgesteld op € 385 per jaar. De hoogte van uw vrijwillig eigen risico heeft u zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Ieder jaar verrekent uw zorgverzekeraar eerst eenmalig dit eigen wettelijk én vrijwillig risico met u op de door u gemaakte kosten. Deze kosten bent u altijd verplicht zelf te betalen indien u voor de eerste keer in het jaar medisch specialistische zorg krijgt of bepaalde geneesmiddelen afhaalt. Het eigen risico betaalt u ieder jaar derhalve eenmalig, hoe vaak u ook gebruik maakt van medisch specialistische zorg waar dan ook in Nederland. Meestal zal uw eigen risico als hartpatiënt echter al verbruikt ('opgesoepeerd') zijn door eerdere polibezoeken en opnames bij en in het ziekenhuis.

Wanneer ontvangt mijn huisarts of cardioloog bericht?

Wij versturen direct na afloop van het gehele hartrevalidatie-traject een eindrapport naar uw verwijzer (huisarts of cardioloog). Bent u zonder verwijsbrief gekomen (u volgt de revalidatie op eigen initiatief), dan ontvangt u alleen het eindverslag.

Op welke termijn kan ik een afspraak krijgen?

Wij streven er naar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Doorgaans kunt u al binnen twee weken na aanmelding starten.

Kan ik zelf ook een afspraak maken zonder verwijzing van een huisarts of cardioloog?

Ja dat kan. Zonder rechtmatig verwijsbriefje van uw huisarts of specialist dient u echter de kosten van de revalidatie zelf te betalen.

Ik woon in het buitenland en ben daar verzekerd. Kan ik ook terecht?

Ja, dat kan. U ontvangt zelf de rekening van Hartrevalidatie Centra Nederland. Deze rekening betaalt u voorafgaand aan uw revalidatie aan ons. Overleg zelf met uw verzekeraar of u de kosten kunt declareren.

Wat kost een behandeling?

In Hartrevalidatie Centra Nederland worden de landelijke standaardtarieven gehanteerd. Het bedrag dat wij ontvangen voor uw behandeling wordt bepaald door uw zorgverzekeraar en niet door ons. Kijk op de site van de >> Nederlandse Zorgautoriteit of het >> Ministerie van Volksgezondheid als u meer wilt weten over de tarieven in de medische specialistische zorg. U kunt hier onze tarieven vinden.

Hoe is mijn privacy en medisch dossier gegarandeerd?

Hartrevalidatie Centra Nederland draagt zorg voor een zorgvuldige cliënten- en patiëntenadministratie. Wij zullen deze gegevens geheimhouden en alleen delen met uw huisarts en uw eigen cardioloog die onder het medisch beroepsgeheim vallen. Op de gegevens van onze cliënten en patiënten zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen voortvloeiende uit de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing, welke door Hartrevalidatie Centra Nederland in acht worden genomen.

Is Hartrevalidatiecentra Nederland buiten kantoortijden ook bereikbaar?

Neen. Hartrevalidatie Centra Nederland is alleen bereikbaar tussen 09:00 en 17:00uur.